Ing. Mária Grečová

Ing. Mária Grečová

Skuteckého 21
974 11 Banská Bystrica
IČO: 34989714
DIČ: 1032367622

Informácie o kancelárii Ing. Mária Grečová

Poskytujeme kvalitné účtovnícke služby v nasledovných oblastiach:

 

Vedenie účtovníctva jednoduchého a podvojného.

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme nasledovné služby:

• vedenie peňažného denníka

• vedenie pokladničnej knihy

• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

• vedenie evidencie majetku

• vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty

• spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

• vedenie ostatných účtovných kníh

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

V rámci  podvojného účtovníctva Vám poskytneme nasledovné služby:

• spracovanie predložených dokladov

• vedenie hlavnej knihy

• vedenie analytickej evidencie

• vedenie účtovného denníka

• evidencia pohľadávok a záväzkov

• evidencia majetku

• vedenie pokladničnej knihy

• evidencia DPH, daňové priznanie

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

 Mzdová a personálna agenda:

• mesačné spracovanie miezd

• vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad

• ročné zúčtovanie dane z príjmu

• vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

• daň zo závislej činnosti

• vedenie mzdových listov

• vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

 

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní:

▪ daň z príjmov PO

▪ daň z príjmov FO

▪ daň z pridanej hodnoty

▪ daň z motorových vozidiel

▪ daňové spory

▪ daňová optimalizácia

▪ previerky daní Zabezpečenie audítorských služieb prostredníctovom spolupracujúceho licencovaného audítora.

 

Rozsah poskytovaných služieb  upresníme  s klientom.

Tešíme sa na spoluprácu

 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Mária Grečová 

Skuteckého 21

974 11  Banská Bystrica

Sídlo: Magurská 61, Banská Bystrica

 

 

 

Cena za služby Ing. Mária Grečová

Dohodou

 

 

Kde nás nájdete?